BELCHOWSKI
zespół projektowy

publiczny

Centralny Ośrodek Informatyki, 

Centrum Cyfrowej Administracji, 

Centrum Projektów Informatycznych, 

Centrum e-Zdrowia, 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 

Komisja Nadzoru Finansowego, 

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, 

Komisja Papierów Wartościowych, 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., 

Komenda Główna Policji, 

Komenda Główna Straży Granicznej, 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 

Ministerstwo Cyfryzacji, 

Ministerstwo Obrony Narodowej, 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

Ministerstwo Sprawiedliwości, 

Ministerstwo Zdrowia, 

Narodowy Fundusz Zdrowia, 

Poczta Polska S.A., 

Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o., 

Urząd do Spraw Cudzoziemców, 

Urząd Miasta Łodzi, 

Urząd Zamówień Publicznych.